Download pdf version
Download PDF versie

ETHISCHE CODE


(Richtlijnen voor Interacties tussen Postural Integration Beoefenaars, Groepsleiders, Leraars en Cliënten - Update Straatsburg, September 2011)

 

A. Als algemeen principe volgt ICPIT de EAP ETHISCHE CODE. Daarnaast heeft ICPIT over vele jaren ethische richtlijnen geformuleerd die van specifiek belang zijn voor Postural Integration.

De volgende richtlijnen zijn bedoeld om Postural Integration beoefenaars, groepsleiders, leraars en hun cliënten te helpen hun werkrelaties te verhelderen. Menselijke relaties zijn processen die rechtstreeks gedefinieerd en gevormd worden door de betrokken partijen en deze richtlijnen zijn niet bedoeld als oordelen omtrent individuele attitudes of gedrag, maar als merkers van gelegenheden en risico's. Als de betrokken individuen elkaar misverstaan of als er een klacht van een van de partijen is, dan kan ook de ICPIT Klachten Procedure gebruikt worden.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN ENGAGEMENT:

1. Verantwoordelijkheden van Beoefenaars: (individuele beoefenaars, student beoefenaars, groepsleiders, assistenten en leraars). Postural Integrators erkennen dat ze  dienen  te  werken  op  een  professionele  manier  in  overeenstemming met  de ethische  code.  Zij  zijn  toegewijd  om  zich  voortdurend  bij  te  scholen  en  zich persoonlijk te ontwikkelen, om geupdate te blijven op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke ontwikkeling van bodymind integration. In de interactie van beoefenaar en cliënt, is het de verantwoordelijkheid van beoefenaars om hun doelen, verwachtingen, attitudes en manieren van werken te verhelderen en te delen. De manier van werken wordt steeds aangepast aan de mogelijkheden en het proces van de cliënt en de cliënt wordt nooit geforceerd in een “model” of “recept”. Beoefenaars dragen er zorg voor nooit hun huidige of vroegere cliënten op geen enkele wijze te exploiteren op financieel, seksueel, of emotioneel (en iedere andere afhankelijkheid) vlak. Postural Integrators gaan niet over tot het diepe werk tenzij de cliënt te kennen geeft dat hij of zij hier klaar voor is en open voor staat. Postural Integrators engageren zich om overeenkomsten met hun cliënten te creëren die de grenzen van de cliënt respecteren en die confrontatie toestaan (daarbij huidige attitudes en limiteringen in vraag te stellen evenals nieuwe mogelijkheden te ondersteunen), terwijl ze nieuwe mogelijkheden ondersteunen.

2. Vertrouwelijkheid: In de omgang tussen beoefenaars, studenten, trainers, collega's en cliënten wordt verwacht dat de partijen elke persoonlijke informatie vertrouwelijk zullen houden zonder expliciete toelating van de betrokken partijen of tenzij het behandeld wordt in de klachtenprocedure. Wetten op de privacy worden gerespecteerd.

B. OVEREENKOMSTEN (contracten):

Daar de interactie tussen cliënt en beoefenaar essentieel is voor effectief loslaten en integreren, dienen de volgende types van overeenkomsten of contracten helder te zijn. Deze richtlijnen kunnen aan de cliënt ter overweging gegeven worden, ter aanpassing en akkoord of niet-akkoord. De cliënt en beoefenaar kunnen wensen te exploreren welke aspecten van de overeenkomsten ze aanvankelijk bereiken en later schriftelijk heronderhandelen. Dit proces van het stellen van bereikte overeenkomsten kan ook helpen het transformatieproces te definiëren voor en na iedere sessie.

Noteer dat wat bedoeld wordt door overeenkomsten een begrip en acceptatie inhoudt van de initiële doelstellingen van de beoefenaar en cliënt. Dikwijls kunnen in het proces van Postural Integration diverse rollen en grenzen heronderhandeld worden zonder de algemene initiële doelen waarover men overeenkomst had te beïnvloeden. Het kan echter soms het geval zijn dat de oorspronkelijke doelen veranderd zijn, in welk geval het belangrijk is dat aandacht wordt gegeven aan de verandering in de oorspronkelijke overeenkomst.

1. Symmetrische Autonome Overeenkomsten: Cliënten en beoefenaars (behalve voor de gevallen hieronder vermeld) zijn autonome individuen die overeenkosten aangaan waarbij beiden op gelijke wijze maar verschillend verantwoordelijk zijn, d.w.z. er bestaat een symmetrische relatie met elkaar. Dit betekent dat de beoefenaar niet pretendeert te weten wat de behoeften van de cliënt zijn of diens beste belang. Dit betekent ook dat de beoefenaar geen externe modellen oplegt van emotionele of lichamelijke gezondheid.

2. Professionele relaties met collega’s: Indien nodig werkt de beoefenaar op een interdisciplinaire manier met vertegenwoordigers van andere disciplines in het belang van de cliënt.

3. Overeenkomsten Betreffende Vriendschap en Intimiteit: Beoefenaars die door een vriend of een familielid worden gevraagd om PI sessies te geven, dienen deze potentiële cliënt te verwijzen naar een collega.

4.  Klachten: Het  is  de  taak  van  de  beoefenaar om  op  een  heldere manier de porcedure van Postural Integration therapie uit te leggen. Mocht het geval ontstaan dat de cliënt een dispuut heeft omtrent de manier waarop de therapie gebeurt, dan kan hij/zij terugvallen op de Klachtenprocedure zoals geformuleerd door ICPIT.

ICPIT wenst aan te moedigen dat overeenkomsten voortdurend herzien en onderhandeld worden. Het neemt elke klacht of conflict ernstig die mag optreden tussen beoefenaars en cliënten en zal raad en steun geven zonder oordeel en vooringenomenheid, wanneer de partijen hiermee akkoord gaan, of de manier waarop de  mediatie  kan  geïnitieerd,  onderhouden  of  afgesloten  worden.  Zie  Klachten Procedure.