Download pdf version
Download pdf copy

OVEREENKOMSTFORMULIER VOOR TRAINERS

Overeengekomen en Gefinalizeerd Oct. 2003.

Ik, ..........................................................................., een gecertificeerd Trainer in Postural Integration, ga akkoord :
1. Om mij te houden aan de Statuten van ICPIT en om het Kerncurriculum van Cursussen zoals bepaald in de 'Richtlijnen voor Training in Postural Integration'.

Ik begrijp dat ik vrij ben om de inhouden te wijzigen binnen het kader van punten 2), 3) en 4) beschreven hieronder, maar begrijp dat elk van de kern cursussen belangrijk is voor de training. Als ik vind dat ik niet gekwalificeerd ben om een bepaalde cursus te geven, dan zal ik een gekwalificeerd persoon zoeken om dat deel van de training te geven.
2. Om alle vier de elementen van PI in mijn training te vervatten - energetisch werk met inbegrip van adem- en bewegingswerk, diep weefsel werk, emotioneel werk en integratie van het zelf en in de samenleving.
3. Ik accepteer de ICPIT aanbeveling voor een training van minimum 700 uur gespreid over drie fasen, die werk met training-cliënten omvatten en supervisie.
4. Ik ga verder akkoord dat hoe gespecialiseerd delen van mijn training ook mogen worden, dat het mijn algemene doelstelling is om de student te helpen een beoefenaar te worden die werkt met de simultane eenheid van de 4 elementen van ons werk, namelijk energetisch werk met inbegrip van adem en bewegingswerk, diep weefselwerk, emotioneel werk, en integratie van het zelf en in de maatschappij.
5. Ik ga akkoord om in het aanleren van PI, te werken met adem, emotie, opladen, ontladen en de energetische cyclus maar dit werk geen Energetic Integration te noemen tenzij ik een gekwalificeerd Energetic Integration Trainer ben.
6.Ik zal de structuur van het trainingsprogramma in drie fasen duidelijk maken in al mijn advertenties en brochures om een gecertificeerd PI beoefenaar te worden.
7. Ik ga akkoord dat een PI training niet voorgesteld dient te worden (gepubliceerd, geadverteerd) als een onderdeel van een andere training. Dit sluit niet uit dat ze voorgesteld wordt naast andere trainingen die deel zijn van een ruimer programma, maar ze mag niet gegeven worden als een techniek die een gedeelte is van een ander diploma.
8. Het ICPIT secretariaat op de hoogte te brengen alsook de locale trainer/s, 6 maanden voor mijn intentie een training te geven, of op het moment dat de eerste publiciteit wordt bekend gemaakt.
9. Te verifiëren voor de aanvang van een training dat alle kandidaten voor mijn training een "Overeenkomst voor Studenten" gebaseerd op de Ontwerp Overeenkomst voor studenten van ICPIT, hebben gelezen en zich er akkoord mee hebben verklaard.
10. Van elke studenten te vereisen dat hij/zij een dossier bijhoudt van werk voor certificatie, met inbegrip van aangepaste formulieren, foto's, tekeningen, dagboekaantekeningen, rapporten over training-cliënten, enz. De student dient een kopij van dit dossier bij mij in te dienen alvorens gecertificeerd te worden.
11. Van een kandidaat die wenst gecertificeerd te worden als beoefenaar te vereisen een rapport van 10 pagina's te schrijven omtrent de ervaring van het werken met training-cliënten tijdens fase III, een kopij van dit rapport bij mij in te dienen, alsook een kopij aan ICRI te sturen.
12. Ik ga akkoord dat de diploma vereisten zoals gegeven aan studenten conform zijn met de ICPIT Richtlijnen voor de Training van PI Beoefenaars.
13. Ik ga akkoord dat Diplomas enkel zullen uitgereikt worden door ICRI, namens ICRI en ICPIT, en dat ik dit zal aanduiden in de literatuur betreffende de opleiding.
14. Ik ga akkoord om mijn studenten te informeren over het bestaan van ICPIT en zijn website, ICRI en zijn website, de Nationale Associaties, en hen aan te moedigen om deel te nemen aan de internationale gemeenschap van PI beoefenaars.

Onderteken en stuur één kopij aan het ICPIT secretariaat en bewaar één kopij voor je eigen dossier.

 

Handtekening van de Trainer .........................................................

Datum ........................