Download pdf version
Download pdf copy

RICHTLIJNEN VOOR DE OPLEIDING VAN PI BEOEFENAARS


Revision Sep. 2009 in Gallese

Voorwaarden voor Inschrijving in de Training:

Het programma in Postural Integration is bedoeld voor individuen die geïnteresseerd zijn om professionele holistische lichaamswerkers te worden. De training is intensief en vraagt voldoende maturiteit en voorbereiding om te werken met discipline, zorg en respect voor anderen. Van kandidaten wordt verwacht dat ze aan het volgende hebben voldaan:

1) Zelf-Ervaring:
Diep Psychocorporeel Lichaamswerk: De kandidaat zou een minimum van 10 sessies bindweefselwerk ontvangen dienen te hebben, goedgekeurd door de trainer. Energetic Integration, Reichiaanse en Neo-Reichiaanse sessies, Rebalancing, Heller Werk, Rolfing zijn voorbeelden van aanvaardbaar werk. Kandidaten zouden ten minste 2 sessies in Postural Integration moeten gekregen hebben. De kandidaat dient ook bereid te zijn om onafhankelijk met zijn/haar proces verder te werken gedurende de training.

Emotioneel Werk: De kandidaat zou ten minste 10 sessies emotioneel werk achter de rug dienen te hebben, goedgekeurd door de trainer. Gestalt, Reichiaans en Neo- Reichiaans werk, Rebirthing, Primal en Bio-Energetische sessies zijn voorbeelden van aanvaardbaar werk.

In sommige gevallen, waar de sessies holistisch werk met zowel emotie als lichaam geweest zijn, kunnen de vereisten voor diep werk en emotioneel werk door dezelfde sessies vervuld zijn.

Oefening in Lichamelijk Contact: Kandidaten dienen ervaring te hebben met lichaamswerk waar met de handen gewerkt wordt, bv. massage.

2) Verklaring van Achtergronden en Doelen: De kandidaat dient het inschrijvingsformulier met gegevens over achtergrond, ervaring, voorafgaande training, en reden voor het volgen van de training te vervolledigen en op te sturen aan de trainer.

3) Overeenkomst: Alle kandidaten zouden de "Overeenkomst voor Studenten", die ze ontvingen bij de trainingscatalogus moeten lezen, ondertekenen en versturen. Deze overeenkomst verheldert de professionele aard van de training, de nodige voorbereiding voor de training, en de verantwoordelijkheid van de student gedurende de training.


B. Het Training Programma:

Postural Integration omvat simultaan werk met:
1) energetisch werk, met inbegrip van adem en beweging
2) diep weefselwerk (structureel)
3) emotioneel werk
4) integratie van het zelf en in de samenleving

Het PI trainingsprogramma bestaat uit drie fasen gewoonlijk verspreid over drie jaar. Het totaal minimum aantal uur voor de drie fasen is 700 uur.
De twee eerste fasen bestaan uit een minimum van 500 uur, gewoonlijk over twee jaar. Op het eind van elke fase van de training dient de student aan de trainer een verslag te overhandigen waarin hij het gedane werk rapporteert, alvorens toegelaten te kunnen worden tot de volgende trainingsfase.

Fase I: Gedurende deze fase leert de student de basisvaardigheden voor het bevrijden van de bodymind. De eerste zeven etappes van het werk worden gezien en geoefend met collega studenten in klasverband. In de opleiding ligt de focus op een systematisch ontrafelen van de fascialagen, gevoelens en attitudes. Een volledig handboek, dat het Postural Integration proces beschrijft, zal voorzien worden door de trainer.

Er gebeurt gesuperviseerd werk met collega-studenten tijdens de lessen.

50 bijkomende uren van gekozen werk, goedgekeurd door de trainer, zijn vereist te volgen buiten de lessen. Deze cursussen worden gekozen door de trainer en de student in overleg. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld workshops in ademwerk, bio-energetica, bewegingsbewustwording, enz. Een gelimiteerd aantal van deze uren kunnen voldaan worden door werk dat de student gedaan heeft voorafgaandelijk aan de training.

Kerncurriculum voor Fase I (in klasverband): Theorie, Anatomie en Fysiologie, Bewegingsbewustwording, Ademwerk, Bindweefseltechnieken, Emotioneel loslaten (release) en integratie, Fijne Energie Technieken, Bodyreading, Contact en Communicatie tussen Beoefenaar en Cliënt.


Fase II (in klasverband): Studenten herbeleven de eerste zeven etappes en hebben verdere studie in klasverband omtrent fijne energie en integratietechnieken (Eenheden 8 tot 10)

Gedurende de periode van training in klasverband, voor aanvang van Fase III, zullen studenten met elkaar werken, didactisch materiaal herhalen, een persoonlijk dagboek bijhouden van hun ervaringen, en werken met training-cliënten onder supervisie.

Dit werk is krachtig en vraagt tijd om het te beheersen. De toekomstige beoefenaar is nog in het proces van aanleren en mag niet met mensen uit het publiek werken, dit wil zeggen met cliënten of met training-cliënten zonder supervisie. Tevens mogen studenten geen demonstraties of workshops geven van dit werk.


Fase III - Stage: Na het afronden van het werk in klasverband in Fase II, zal de student met training-cliënten werken onder supervisie gedurende een minimumperiode van twaalf maand.

Gedurende de stage zou de student een minimum van tweehonderd uur moeten doen. Deze uren omvatten:
a) de tijd die de student-beoefenaar werkt met een minimum van 3 training-cliënten gedurende een compleet Postural Integration proces, wat werken met ten minste een man en een vrouw dient te bevatten.
b) de ondersteunende supervisie van dit werk
c) de voorbereiding voor het werken met cliënten met Postural Integration na Certificatie.

Ondersteunende supervisie kan gebeuren op vele manieren, en het is aan de trainer om geschikte en efficiënte supervisieprogramma's te vinden. Sommige suggesties zijn: de student presenteert een sessie voor een trainingsgroep, de student wordt rechtstreeks gesuperviseerd voor sommige kritische sessies, een professional in alternatief werk kan een sessie krijgen of gadeslaan en feedback geven, een assistent trainer of een master practitioner kunnen kleine groepjes van studenten superviseren, of gegradueerden kunnen samenkomen om problemen en successen te delen, foto's te tonen, enz.


B. Certificatie:
Na het beëindigen van fase III kan de student een aanvraag doen voor certificatie als een Postural Integration beoefenaar.

a) Een compleet dossier van het gesuperviseerde werk, met inbegrip van foto's, vervolledigd tijdens en buiten klasverband is vereist door de trainer voor uiteindelijke certificatie.
b) De kandidaat vervolledigt het 'Aanvraagformulier voor Certificatie voor Studenten' en laat het ondertekenen door de trainer.
c) De kandidaat schrijft een rapport van 10 pagina's over zijn ervaring in het werken met training-cliënten in Fase III en voegt dat bij de Aanvraag.
d) Het certificaat wordt verstuurd door The International Centre for Release and Integration (ICRI) aan de trainer ter ondertekening en uitgereikt door de trainer aan de student.

Delen, ondersteuning en supervisie zijn belangrijk zelfs nadat de student volledig gecertificeerd is.


Alternatief Curriculum voor Speciale Studenten

ICPIT erkent het recht van Trainers om een alternatief curriculum voor studenten die gekwalificeerd zijn in andere domeinen aan te bieden. Sommige personen die voorafgaandelijke training hebben gekregen in alle of sommige van de belangrijke elementen van PI werk (bv. Training in Energetic Integration) kunnen krediet gegeven worden voor het werk dat ze reeds verrichtten en ze kunnen een set van vereisten voor certificatie aangeboden worden onder de volgende directieven.

1. Krediet voor voorafgaandelijke training of werk wordt duidelijk gespecificeerd voor bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld 200 uur Gestalt, 200 uur Reichiaans ademwerk, 100 uur studie van lichaamskarakter.
2. Een minimum van 500 uur van feitelijke training in toegepaste holistische PI dient gevolgd te worden door de student als deel van het uitgestippelde curriculum.
3. Hoewel de PI opleiding niet noodzakelijk een groepsproces is, wordt van de student verwacht om adequate ervaring te hebben in groepsprocessen. De trainingsessies kunnen de vorm aannemen van individuele leeruren met een trainer en zijn staf. (Dit is niet hetzelfde als het krijgen van wat P.I. Leertherapiesessies of Leertherapie genoemd wordt). Wanneer zo een individuele studie door de student gedaan wordt in combinatie met deelname aan een trainingsgroep die aparte leervereisten kent, dan is het volgende punt van toepassing.
4. De positie van de speciale student in een PI groep wordt verheldert voor de studenten van de groep.
5. In het geval de partner of vriend van een trainer certificatie zoekt, kunnen de volgende richtlijnen helpen.
a)Al de bovenstaande richtlijnen zijn van toepassing
b) De Trainer en partner of vriend maken een overeenkomst over de gelegenheden en limieten van wat rechtstreeks kan geleerd worden van de Trainer en wat de richtlijnen zijn die nodig zijn wanneer de beiden met elkaar interageren. Tevens kunnen ze overeen komen een derde te gebruiken voor mediatie.
c) Als de partner of vriend(in) in de trainingsgroep zit, kunnen de twee hun overeenkomst delen met de groep, evenals verhelderen welke speciale vereisten de partner of vriend(in) kan bezig zijn te volgen als speciale student - zoals het gesuperviseerd worden door beoefenaars of trainers van buiten de groep.


Master Practitioner Training

Na certificatie in Postural Integration en minimum één jaar praktijk en 100 sessies met cliënten als PI beoefenaar, is het mogelijk om verdere professionele ontwikkeling verder te zetten door naar de Master Practitioner training te gaan.

Het eerste blok is werk met de "diafragma's van lichaamsbalans": de fontanellen langs het cranium, de vloer en het verhemelte van de mond, de thoracale tussenruimten en eerste rib, het ademdiafragma, het externe bekken. Wanneer deze "diafragma's" bevrijd worden, beginnen ze spontaan en ritmisch te verschuiven en vrijelijk te interageren met elkaar, waardoor ze warmte en welzijn creëren. De thema's zullen gevorderde sessies voor het werken met de kern omvatten.
Het tweede blok behelst de binnenstructuren van het bekken en de bekkenbodem. De student leert om weefsellagen en gevoel te openen, daarbij de cliënt helpend om oude frustraties los te laten en zich te verbinden met een ander op een diep, intiem niveau van passie, liefde en vreugde.

Voor Postural Integration beoefenaars die Certificatie zoeken als Master Postural Integrator, is enkel het eerste blok vereist samen met een onderzoeksartikel.