Download pdf version
Download pdf copy

STATUTEN van ICPIT

a)  Functies:

ICPIT werd gesticht in 1989 en is een representatief en geëngageerde raad van alle gecertificeerde, actieve trainers van Postural Integration, Psychothearpeutic Postural Integration, Energetic Integration, Psychotherapeutic Energetic Integration. De functies ervan zijn:

 1. om de professionele richtlijnen te evalueren en bij te werken i.v.m. de structuur en de duur van Postural Integration trainingen, Psychothearpeutic Postural Integration, Energetic Integration, Psychotherapeutic Energetic Integration. De Council heeft beslist om niet rechtstreeks individuele trainers te superviseren in hun trainingen maar om algemene raad en richtlijnen te geven.

 2. om de goede relaties tussen Postural Integration trainers te ondersteunen en om professionele en persoonlijke steun te geven aan trainers

 3. om nieuwe trainers in Postural Integration, Psychothearpeutic Postural Integration, Energetic Integration, Psychotherapeutic Energetic Integration goed te keuren

 4. om een professionele etische code en een klachten procedure op te stellen voor beoefenaars, clië nten en zij die betrokken zijn in trainingsprogramma’s van Postural Integration, Psychothearpeutic Postural Integration, Energetic Integration, Psychotherapeutic Energetic Integration.

 5. om een internationaal register van actieve Postural Integration, Psychothearpeutic Postural Integration, Energetic Integration, Psychotherapeutic Energetic Integration trainers te publiceren en bij te werken.

 6. om een internationale kalender van Postural Integration, Psychothearpeutic Postural Integration, Energetic Integration, Psychotherapeutic Energetic Integration trainings en aanverwant werk op te stellen en bij te werken door trainers.

 7. om een actieve en ondersteunende rol te spelen in het helpen van trainers om problemen ten berde te brengen en op te lossen in de bijeenkomsten van de Council; problemen die kunnen voortkomen uit publiciteit, professioneel imago, leraar-student verhoudingen, verhoudingen met andere trainers en ethiek.

 8. om te netwerken met de gemeenschap van beoefenaars, clië nten en het geïnteresseerde publiek en om de activiteiten van ICPIT en van Postural Integration, Psychothearpeutic Postural Integration, Energetic Integration, Psychotherapeutic Energetic Integration te publiceren doorheen diverse media, en te acteren als een forum voor onderzoek.

 9. om een internationale nieuwsbrief en website te publiceren, die haar projecten en beslissingen communiceert, evenals het publiceren van onderzoeksrapporten en artikels, en als een gelegenheid voor trainers, beoefenaars en clië nten om hun successen en problemen te delen in Postural Integration, Psychothearpeutic Postural Integration, Energetic Integration, Psychotherapeutic Energetic Integration.

 10. om locale associaties van Postural Integration, Psychothearpeutic Postural Integration, Energetic Integration, Psychotherapeutic Energetic Integration beoefenaars in verschillende landen te ondersteunen en beoefenaars aan te moedigen om een internationale associatie van beoefenaars te vormen.

 

b) Structuur:

 1. De Council van Postural Integration Trainers (ICPIT) ontmoet elkaar minstens één maal per jaar.

 2. De Council heeft de volgende bestuurders: President, Vice-President, Secretaris- Schatbewaarder, Uitgever-Coördinator.

 3. De bestuurders wordt verkozen voor een periode van 2 jaar.

 4. De taken van de verkozen bestuurders zijn:
  a)  om verantwoordelijk te zijn voor het implementeren van de functies van
  ICPIT zoals omschreven in sectie A.
  b)  om de volgende vergadering van de Council te plannen
  c)  om de agenda te coördineren voor de volgende vergadering die ontvangen
  werd van ICPIT Leden en dit ten minste 2 maanden voorafgaand aan de vergadering
  d)  om een uitnodiging te versturen aan alle leden van de Council met de
  agenda voor de volgende vergadering, ten minste 6 weken voorafgaand aan de vergadering.
  e)  om een financieel rapport voor te stellen over het afgelopen jaar.
  f)   om een rapport te sturen van de vergadering van de Council aan de leden.
  g)  om dossiers bij te houden omtrent trainersovereenkomsten.

 5. De macht van de Council of PsychoCorporal (Bodymind) Integration Trainers (ICPIT) ligt bij de aanwezige leden in elk gegeven jaar plus de stemmen bij volmacht.

 6. Ieder huidig ICPIT lid kan stemmen door volmacht op een thema dat op de agenda voor de volgende vergadering staat, die 6 weken voor de vergadering verstuurd is.

 7. De Council heeft te macht om de richtlijnen en regels te wijzigen, enkel als deze veranderingen aangekondigd werden als een onderwerp van discussie in de agenda die verstuurd werd voor de vergadering.

 8. De zetel van de Council is op het adres van het Sekretariaat.

 9. De Council kan enkel ontbonden worden bij twee derde meerderheid van de huidige leden door een rechtstreekse of volmacht stem, nadat het voorstel aangekondigd werd in de agenda voorafgaandelijk aan de vergadering. De activa dienen gegeven te worden aan een gekozen goed doel.

c)  Lidmaatschap:

 1. Leden van ICPIT zijn verplicht:

  a)  om gecertificeerde trainers te zijn in een of meerdere van de volgende: Postural Integration, Psychothearpeutic Postural Integration, Energetic Integration, Psychotherapeutic Energetic Integration.
  b)  om een overeenkomst te tekenen om de regels van de Council te volgen.
  c)  om een jaarlijkse vergadering bij te wonen ten minste iedere twee jaar.
  Indien men in de onmogelijkheid verkeert de vergadering bij te wonen, dient men een geschreven verslag te sturen van de huidige activiteiten en commentaren op de agenda aan het sekratariaat ruim voor de vergadering.
  d)  om de jaarlijkse lidmaatschap te betalen tegen 1 maart (op dit ogenblik
  $150.00) per jaar.

 2. We verzoeken alle trainers om ons te ondersteunen door lid te worden van de Council en om de vergaderingen bij te wonen, indien mogelijk.
 3. Als leden van ICPIT gedurend twee jaar niet betalen, zijn ze niet langer actieve ICPIT leden: ze hebben daardoor niet langer het recht om trainingen in Postural Integration, Psychothearpeutic Postural Integration, Energetic Integration, Psychotherapeutic Energetic Integration aan te bieden noch om aan de Council vergaderingen deel te nemen.
 4. Trainers kunnen inactief worden als zij geen training geven, hun lidmaatschap niet betalen, niet wensen aan de vergaderingen van de council deel te nemen, noch te stemmen.
 5. Zou een inactieve trainer besluiten om opnieuw trainings te starten en wanneer hij of zij publiciteit voert voor deze training, dan dient hij of zij opnieuw lid te worden van de Council (ICPIT) om trainings te kunnen geven in Postural Integration, Psychothearpeutic Postural Integration, Energetic Integration, Psychotherapeutic Energetic Integration en Postural Integration, Psychothearpeutic Postural Integration, Energetic Integration, Psychotherapeutic Energetic Integration diploma’s te kunnen uitreiken. Dit houdt eveneens het ondertekenen van de huidige trainersovereenkomst, het betalen van de huidige lidmaatschap en het komen naar de vergadering van de Council minstens om de twee jaar.
 6. Wanneer een trainer opnieuw toetreedt tot ICPIT, gaat hij of zij akkoord met de huidige voorwaarden van lidmaatschap van de Raad en de huidige richtlijnen voor trainings en om alle bestaande lidgelden te betalen.
 7. Alle nieuwe trainers wereldwijd dienen tot ICPIT toe te treden in het jaar dat ze de Trainersstatus aanvragen. In de daaropvolgende jaren hebben ze de keuze om lid te zijn van de Council, afhankelijk van het feit of ze actief zijn in het aanbieden van een training of niet.
 8. Op elke ICPIT informatie zullen enkel trainers die lid zijn van ICPIT vermeld worden als Postural Integration, Psychothearpeutic Postural Integration, Energetic Integration, Psychotherapeutic Energetic Integration trainers (d.w.z. zij die hun lid betaald hebben voor het lopende jaar dat loopt van 1 Maart tot 1 Maart). Huidige inactieve trainers worden niet vermeld als trainers in enige lijst die naar het publiek gaat.

Statuten van ICPIT (2010)