Download pdf version
Download pdf copy

DE TRAINING VAN PI HELPERS, ASSISTENTEN & TRAINERS


Revision Sep. 2009 in Gallese

A. Certificatie en Supervisie van Helpers en Assistenten.

(1) Helper Trainer:
Het is aan de locale trainer om te beslissen wie zal dienen als Helper. Maar de Helper dient gecertificeerd te zijn en heeft normaal gezien het Master Diploma bereikt. Ook dient de Helper te werken als beoefenaar. De Helper dient een complete trainingsperiode van drie jaar af te maken. Aan het eind hiervan zal hij een rapport van 10 Pagina's schrijven en beloond worden met een certificaat van helper door de trainer via ICRI.


(2) Assistent Trainer:
De locale trainer maakt eveneens de selectie, maar dient zowel ICRI als ICPIT op de hoogte te brengen op het ogenblik van selectie. De Assistent dient het Master Diploma behaald te hebben en een volledige opleidingscyclus afgemaakt te hebben als Helper. Hij of zij dient actief sessies te geven aan cliënten en gedurende een trainingsperiode van drie jaar te dienen als assistent.
Na het succesvol afronden van de volgende vereisten, zal de assistent door de trainer beloond worden met een certificaat van assistent doorheen
ICPIT en ICRI:
 1. Gedurende de duur van de training waar de kandidaat een assistent is, maakt de assistent een dagboek verslag van twee pagina's na elk trainingsblok, dat hij met de trainer bespreekt en dat het volgende behelst:
  1. Moeilijkheden en successen in de rol van assistent (specifieke voorbeelden) en hoe hiermee werd omgegaan binnen en buiten de groep.
  2. Relatie tot de Trainer in de groep, de behoeften van de assistent specificerend en hoe deze tegemoet werden gekomen, niet tegemoet werden gekomen, of hoe ze in de toekomst tegemoet zouden kunnen gekomen worden.
 2. Aan het einde van de assisteerperiode, dient de assistent een beschouwend verslag te schrijven over wat werd geleerd gedurende de periode omtrent de rol van trainer en assistent zoals duidelijk is geworden in deze besprekingen.
 3. Gedurende de training kan de assistent de groepsleider worden voor specifieke functies of voorstellingen van leermateriaal in elk van de beide volgende gevallen:
  1. met de Trainer die observeert maar niet functionerend als groepsleider;
  2. met de Trainer niet aanwezig.
  Deze functies kunnen herhalingen van strokes omvatten of ander leermateriaal, evenals elk werk met de groep waar de Assistent en de Trainer zijn over overeengekomen.

(3) Richtlijnen voor Helpers en Assistenten:

1. Helpers, Assistenten en Trainers dienen te bediscussiëren en te verhelderen wat de doelen zijn van het assisteren alvorens een training begint.
 1. Helderheid omtrent het vervullen van de vereisten om trainer te worden:
  1. Vereisten van het Normale Helper of Assistent Programma (zie onder B (1) (2)
  2. Vereisten van Voorgestelde Korte-Termijn Intensief Assistent Programma (zie onder B(1) en (3)
 2. Verhelderen dat de Helper of de Assistent niet automatisch het recht hebben om te werken naar trainerschap en overeenkomen
 3. In het geval de helper niet kan of niet wil aan een training deelnemen om trainer te worden, en verkiest om een helper/ assistent te blijven, dienen de trainer en de helper of assistent overeen te komen omtrent hun doelen
 4. Verhelderen van aanwezigheden, inhaalwerk, voorafgaandelijke verwittiging van Helper-Assistent die zich terugtrekt uit het programma of de beslissing van de Trainer om de Helper/Assistent te ontslaan
2. Na of tijdens elk opleidingsblok, komen de Trainer en Helper/Assistent samen om hun ervaringen in relatie tot elkaar en in relatie tot de groep te delen.

3. In beide programma's is een onderzoeksrapport vereist
 1. Als de student voldoet aan de Normale Vereisten voor Helper en Assistent (zie onder) dan is het aangeraden dat er een bespreking is van het 10-pagina's tellende rapport, voor en na hun voorstelling ervan
 2. Als de student het Korte-termijn programma doet, is discussie van het 20 pagina's tellende rapport eveneens aanbevolen
4. Als een assistent, werkt de kandidaat verder met cliënten. Dit verzekert dat men een continue focus bewaart op de rol van beoefenaar.

5. Normaal gezien werkt een Helper of Assistent in blokken van drie jaar met dezelfde trainer maar kan veranderen naar een andere trainer nadat hij de vereisten voor Helper heeft afgemaakt. In het geval dat een driejarig blok werd onderbroken zal ICPIT beslissen of het mogelijk is en in het voordeel van de Helper of Assistent om verder te gaan met een andere trainer.


B. Certificatie van Trainers:

(1)Vaardigheden en vermogens van de Trainer

Het proces om trainer te worden houdt in dat andere trainers inschattingen maken omtrent de prospectieve vaardigheden en vermogens van de trainer. We kijken naar de bereidheid van de persoon om de volgende vaardigheden verder te ontwikkelen:
 1. emotionele maturiteit - wat betekent het vermogen om diepe gevoelens te erkennen, uit te drukken, te delen en te containen
 2. bereidheid om te reflecteren over hun eigen proces
 3. bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen bodymind
 4. vermogen om aan te raken en zich te verbinden met respect en empathie
 5. professionele kennis en vaardigheden van de methode die je onderwijst, met inbegrip van hun limitaties en jouw eigen limitaties.
 6. lange termijn leiderschap, groepsfacilitatie en onderwijsvaardigheid
 7. vermogen om ondersteunende supervisie en feedback te geven
 8. engagement om anderen te ondersteunen in hun ontwikkeling (zowel studenten en helpers/assistenten)
 9. vermogen om te communiceren met andere professionele werkers
 10. bereidheid om professionele en persoonlijke groei verder te zetten
 11. bereidheid om in hun rol als trainer te zoeken naar professionele ondersteuning en deze te ontvangen
 12. bereidheid om te werken met de vier pijlers van Bodymind Integration - energetisch, weefsel, bewegingsbewustzijn, attitudes


(2)Standaard Procedure voor het worden van Gecertificeerd PI Trainer

Naast het vervullen van alle vereisten tot certificatie als Assistent, gedurende hun derde jaar als Assistent of daarna, dienen kandidaten daarenboven:
 1. bewijs leveren van een minimum van 5 jaar van betaalde professionele PI praktijk, met inbegrip van individueel en groepswerk
 2. bewijs van voleindiging van Advanced Training, Helper Trainer, en Assistent Trainer
 3. een lezing-demonstratie geven van een PI unit voor 2 PI trainers (de 'mentor trainer' en een trainer van buitenaf) en een groep studenten.
 4. assisteren in de organisatie en advertising van een PI training (dit kan vroeger dan het derde jaar beginnen) of demonstreren dat hij of zij reeds succesvol andere groepen georganiseerd heeft.
 5. De trainer kandidaat dient ook een oorspronkelijk 10 pagina's tellend onderzoeksartikel omtrent één of ander aspect van PI te schrijven in de moedertaal, en het vertalen in het Engels en een kopij hiervan sturen naar ICRI en het ICPIT Secretariaat en preliminaire feedback krijgen
 6. indien deze is goedgekeurd, dient de kandidaat een kopij van het ondertekende 'Kandidaat-Trainer Demonstratie Formulier' samen met een kopij van het onderzoeksrapport en een Curriculum Vitae naar het secretariaat van ICPIT sturen, dat ten laatste 4 weken voor de Council vergadering dient ontvangen te worden ter verspreiding aan de bestuurders.
 7. een lerarentraining ("teacherstraining") te volgen wanneer die beschikbaar is, anders het aantonen van het aanleren van onderwijsvaardigheden buitenaf.
 8. de kandidaat dient zichzelf voor te stellen tijdens de vergadering van de Council
 9. De mentor trainer geeft zijn/haar verslag aan de Council.
 10. Als de kandidaat trainer aanvaard wordt, zal hij/zij lid van ICPIT worden, dient hij/zij de trainersovereenkomst te ondertekenen en de geldende lidmaatschapsbijdrage te betalen.
 11. Het Trainerscertificaat zal uitgereikt worden door ICPIT in de naam van ICRI en ICPIT; een certificaatskost van 125$ is verschuldigd aan ICRI
 12. ICPIT dient haar goedkeuring te geven over het organiseren van een training op een plaats waar al een trainer is.


(3) Alternatieve Procedure voor het worden van een Gecertificeerd Trainer
Onder uitzonderlijke omstandigheden, kan een trainer beslissen om een Master Practitioner met veel ervaring onmiddellijk te aanvaarden als assistent trainer, zonder dat de beoefenaar verplicht is een 3 jarige cyclus als helper voleindigd te hebben. De assistent zal dan drie jaar dienen te voleindigen als assistent en aan de vereisten voldoen voor het certificaat van assistent alvorens in aanmerking te komen om trainer te worden.


C. Voortgezette Effectiviteit van PI Trainers

(1) Trainer als Leraar
De vele wisselende rollen van een Trainer als leraar omvatten: •het vermogen om een helder kader te creëren voor studenten die vragen stellen,
 • een band ("rapport") met de individuele student en de groep die een zin voor hun noden en niveau van ontwikkeling zichtbaar maakt,
 • het vermogen om zijn of haar lichaam en emoties in een efficiënte leerstijl te hanteren,
 • kennis van wanneer het groepsproces te leiden en wanneer het te volgen,
 • het vermogen om te communiceren als een individuele leraar of als een vertegenwoordiger van de hele groep,
 • het vermogen om les te geven met kennis,
 • orde en helderheid en tenslotte het vermogen om studenten te helpen probleemoplossers te worden, niet enkel voor het technische aspect van het beoefenaar-zijn maar tevens voor het omgaan met het persoonlijke probleem dat opkomt gedurende de training.
(2) Voortgezette professionele ondersteuning voor de trainer.

De leden van de Council erkennen dat voor het onderhouden van hun effectiviteit als trainers, het belangrijk is dat zij werken met hun eigen gevoel en attitudes wanneer ze meervoudige rollen als individuen, leraars, therapeuten en studenten en cliënten op zich nemen.

(3) Delen van Trainings Methoden en Theorieën

Als een diverse groep van leraars en therapeuten, brengt ICPIT een rijk reservoir van kennis en ervaring samen. De toepassing van nieuwe ideeën of aanpassingen van oude methodes is nodig in een benadering die zo krachtig en holistisch is als Postural Integration. De Council leden delen en evalueren een opwindende variëteit van leersystemen en methoden.